+31 85 064 06 18 Paalbergweg 26, 1105 BV Amsterdam Oude Loswal 32, 1217 TG Hilversum Ma - Vrij 9.00 - 18.00

Privacyverklaring

Privacy in de wereld van ZorgRecruit…

In de wereld van ZorgRecruit staat jouw privacy centraal. Jouw vertrouwen willen we elke dag weer waarmaken. Hoe we dat doen lees je hier.

Wie zijn wij?

ZorgRecruit is onderdeel van DOT Recruitment B.V. en is gevestigd te Hilversum aan de Oude Loswal 32, 1217 TG. DOT Recruitment B.V. is samen met ZorgRecruit verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Contactgegevens

www.zorgrecruit.nl – Oude Loswal 32 1217 TG Hilversum – 085 000 00 00

Abdullah el Azouti is de Functionaris Gegevensbescherming van DOT Recruitment B.V. Hij is te bereiken via info@zorgrecruit.nl.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bezoeken website

Onze website kan bezocht worden zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Wij verzamelen niet-identificeerbare informatie over gebruikers van de website. Zie hiervoor onze Cookieverklaring

Verstrekken persoonsgegevens

DOT Recruitment B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Niet alle gegevens zijn verplicht om te verstrekken en niet alle gegevens worden op hetzelfde moment opgevraagd. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij met jouw toestemming en input verwerken:

 • Naam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Curriculum vitae (cv)
 • Gegevens over trainingen, opleidingen en/of testen die jij zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Andere gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van jou als kandidaat
 • Pasfoto bij cv en videosollicitatie – op vrijwillige basis
 • Overige persoonsgegevens (bijvoorbeeld van jouw (ex-)werkgevers) die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Wij controleren en slaan jouw ID-bewijs op in geval van werving en selectie om na te gaan of je in Nederland mag werken. Ga je niet binnen vier weken voor ons aan de slag, dan wordt het ID-bewijs verwijderd.

Gegevens over geslacht vragen we op om met je te communiceren. Gegevens over leeftijd vragen wij op om je in onze systemen te identificeren en om te bepalen of wij bepaalde wettelijke verplichtingen hebben.

We verwerken de volgende persoonsgegevens als je voor DOT Recruitment gaat werken;

 • nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, werkvergunning;
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;

We verwerken de volgende persoonsgegevens als je via ons wordt in- en doorgeleend aan een opdrachtgever;

 • gegevens die noodzakelijk zijn in het kader van de beperking van de inlenersaansprakelijkheid (denk aan NAW-gegevens, geboortedatum, BSN, ID-gegevens, A1-verklaring etc.);
 • in geval van zzp-schap verwerken wij gegevens die te maken hebben met jouw ondernemingsactiviteiten (KvK-uittreksel etc.).

DOT Recruitment legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen of indien dit toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld; gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke godsdienst of levensovertuiging, genetische en biometrische gegevens, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakbond, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij de persoonsgegevens?

DOT Recruitment verwerkt jouw persoonsgegevens om;

 • te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • de overeenkomst met jou te kunnen vastleggen, onderhouden en na te komen;
 • je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten;
 • je vacature-notificaties te sturen, uitsluitend als je je daarvoor hebt aangemeld;
 • te kunnen reageren op vragen, tips, feedback, sollicitaties of verzoeken als je daarvoor een formulier hebt ingevuld of gegevens hebt achtergelaten;
 • informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening zodat deze beter afgestemd kan worden op jouw wensen;
 • onze dienstverlening te verbeteren.

Zakelijke relaties

We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. Wij verwerken deze persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.

Geautomatiseerde verwerkingen

DOT Recruitment neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?

DOT Recruitment B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De wet- en regelgeving vormen hierbij het uitgangspunt. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bemiddelingsgegevens van kandidaten – tot twee jaar na het laatste contact.
Wil je geen onderdeel meer uitmaken van onze pool van freelancers? Dan kun je een uitschrijfverzoek bij ons indienen via het daarvoor bedoelde uitschrijf formulier. Jouw gegevens blijven nog maximaal 24 maanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen. Na afloop van de termijn worden jouw gegevens definitief verwijderd.

Als je voor DOT Recruitment werkt/hebt gewerkt – tot twee jaar na einde overeenkomst.

Hoe delen wij persoonsgegevens met derden?

DOT Recruitment deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. DOT Recruitment blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij kunnen jouw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) ontvangers;

 • bedrijven die deel uitmaken van DOT Recruitment B.V.;
 • onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens DOT Recruitment diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Zij hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren. Zij zijn gebonden aan contractuele verplichtingen;
 • dienstverleners die opdrachten namens ons uitvoeren, denk aan opleidingsinstituten, partijen die klanttevredenheidsmetingen doen, externe consultants, zakenpartners en professionele adviseurs zoals IT-consultants die onze systemen ontwikkelen en testen;
 • opdrachtgevers waar we jou voor kunnen stellen, waar je via ons aan het werk gaat of bent, of die ons vragen onze dienstverlening in te zetten voor jouw loopbaanbegeleiding, coaching, bemiddeling of outplacement.
 • individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld jouw referentie hebben of geschiktheid (zoals diploma’s) of die wij, op jouw verzoek, gegevens verstrekken of die ons, op jouw verzoek, informatie verstrekken, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en uitzendbureaus;
 • overheidsinstanties en andere instanties indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn;
 • in alle overige gevallen waarin wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Het delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, toestemming, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij de persoonsgegevens?”

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DOT Recruitment B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DOT Recruitment B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zorgrecruit.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . DOT Recruitment B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DOT Recruitment B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@zorgrecruit.nl

Augustus 2018

WhatsApp chat